Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

Projekty » Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

 

Źródło finansowania projektu

 • Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Opis projektu

 • Tytuł projektu : Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
 • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
 • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
 • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
 • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.
   
 • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
 • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
 • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
 • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
 • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Oddziaływania projektu

 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

 


 

Członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

 

Biblioteki powiatu miechowskiego otrzymały 114990,19 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 39104,67 zł.

Wartość projektu w BiOAK Gminy Gołcza:  20 783,82 zł, dofinansowanie 15 491,04 zł, wkład własny 5 292,78 zł.

 

Celem projektu, realizowanego od stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. było wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych do zarządzania zbiorami bibliotecznymi 33 bibliotek z 5 powiatów małopolski: gorlickiego, miechowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i olkuskiego (85 łącznie z filiami). Dla wspomnianych bibliotek został uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwala na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz katalogowych (http://www.projekt33.sowwwa.pl/).

 

W ramach projektu dla bibliotek powiatu miechowskiego zakupiono ogółem 16 licencji nowoczesnego programu bibliotecznego SOWA2 oraz 14 komputerów stacjonarnych z czytnikami kodów kreskowych. Dla Gminy Gołcza zakupiono:

 • 2 licencje programu bibliotecznego SOWA2, w tym:
  • BiOAK Gminy Gołcza – 1
  • Filia w Wysocicach – 1
 • 1 zestaw komputerowy z czytnikiem kodów kreskowych:
  • BiOAK Gminy Gołcza – 1