Plecy

Deklaracja dostępności

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Ośrodeka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.bioak.golcza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań BiOAK w Gołczy,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie  posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań BiOAK w Gołczy,
 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-09-23,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Krupa.
E-mail: bioak@op.pl
Telefon: 12 388 60 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki i Ośrodeka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego
Adres: Gołcza 69, 32-075 Gołcza
E-mail: bioak@op.pl
Telefon: 12 388 60 44
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny BiOAK w Gołczy, Gołcza 69
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Budynek Filii w Wysocicach, Wysocice 45
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.